1- آموزش مقاله نویسی ISI

2- آموزش مقاله نویسی علمی پژوهشی و کنفرانسی

3- آموزش نحوه صحیح اپلای، نگارش کاورلتر و CV

4- آموزش مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

5- آموزش مصاحبه دکتری وزارت علوم

6- آموزش استخراج مقاله از پایان‌نامه

ثبت درخواست