دوره‌های مقاله نویسی ISI در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، یزد وغیره، توسط مجموعه پژوهشی گام دکتر شریفیان برگزار شده است.

kargah1
kargah2
kargah3
سال 1396

kargah5
سال 1396

kargah6
سال 1397

kargah7
سال 1398

kargah8
همایش سال 1397
kargah9
کارگاه سال 1398