دوره‌های مقاله نویسی ISI در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، یزد وغیره، توسط مجموعه پژوهشی گام دکتر شریفیان برگزار شده است.

کارگاه مقاله نویسی اصفهان | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی تهران | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی خراسان | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی اصفهان | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
سال 1396

کارگاه مقاله نویسی | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
سال 1396

کارگاه مقاله نویسی | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
سال 1397

کارگاه مقاله نویسی | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
سال 1398

کارگاه مقاله نویسی | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
همایش سال 1397
کارگاه مقاله نویسی | دکتر شریفیان | گروه گام | صفر تا صد مقاله نویسی | چگونه مقاله بنویسیم؟ | آموزش مقاله نویسی
کارگاه سال 1398